30 August

Oral History and the Art of Participatory Practice: Rethinking Research in the 21st Century

  • 11:15 - 12:30
  • NIA0507, NIAGARA, MALMÖ UNIVERSITY

Lecture by Professor Steven High (in English)

Utifrån erfarenheterna av Montreal Life Stories Project (MLS) kommer professor Steven High från Concordia Center for Oral History and Digital Storytelling (COHDS) att föreläsa om vad forskningssamverkan innebär och hur samverkan med det civila samhället kan användas för att skapa ny forskning om minne och migration, stadsförändring, urban identitet och social hållbarhet samt relationerna mellan berättelse och historia och historiedidaktik.

MLS planerades och genomfördes som ett samarbete mellan COHDS och organisationer för diasporiska grupper i Montreal. I MLS delade, analyserade och undersökte deltagarna sätt att presentera sina levnadsberättelser. Varje deltagare utbildades till att vara en intervjuare, och alla deltagare intervjuades också. MLS ägnades alltså till historien som en aktivitet snarare än en akademisk disciplin, samtidigt som man undersöker historien som en social form av kunskap. MLS styrdes genom en demokratiskt vald styrgrupp och organiserades genom arbetsgrupper (både de som är baserade på kulturellt eller geografiskt ursprung och de som arbetar med specifika teman). Aktiviteterna var inriktade på att lära av varandra och lära tillsammans. Detta ledde till ny forskning om upplevelser av storskaligt våld, personlig och kulturell betydelse av migration och kommunikation av minnen. Samtidigt genererade MLS dialogiskt arbete om minne och identitet, inte bara på individnivå utan också inom och mellan de olika deltagande grupperna. Tillsammans både belyste och bidrog detta till att Montreal utvecklades som identitet och delad hemvist.

Steven High är en historiker med ett starkt intresse för gränsöverskridande arbetarklasstudier, migration, samhällsengagerad forskning samt etik och metod för muntlig och offentlig historia. Hans forskning har berört deindustrialisering och den postindustriella omvandlingen av nordamerikanska städer. Inom MLS var High med om att producera 500 levnadsberättelser omsatta som digitala digitala berättelser, radioprogrammering, ljudvandringar, konstinstallationer, en museiutställning, pedagogiskt material och en rad teaterföreställningar. Han samredigerade också Remembering Mass-Violence (UTP, 2013), redigerade Beyond Testimony and Trauma (UBC, 2015) och författade Oral History at the Crossroads (UBC, 2014). Han har också medförfattat Going Public: The Art of Participatory Practice och är medredaktör av en kommande Routledge Handbook on Place and Memory.

Föreläsningen är öppen del av workshopen Sharing Authority: Research as Sustained Dialogue som arrangeras av Institutet för Studier i Malmös Historia (IMH) och Rörelsernas museum. Med denna workshop börjar vi återskapa och anpassa MLS tillsammans med civilsamhällesorganisationer i Malmö.

Frågor? Skriv till: robert.mohammadi@mau.se

Based on the experiences of the Montreal Life Stories Project (MLS), Professor Steven High from the Concordia Center for Oral History and Digital Storytelling (COHDS) will lecture on what research collaboration means and how collaboration with civil society can be used to create new research on memory and migration, urban change, urban identity and social sustainability as well as the relationships between story and history.

MLS was planned and implemented as a collaboration between COHDS and organizations for diasporic groups in Montreal. In the MLS, participants shared, analyzed and found ways to present their life stories. Each participant was trained to be an interviewer, and all participants were also interviewed. MLS was thus dedicated to history as an activity rather than an academic discipline, while at the same time exploring history as a social form of knowledge. MLS was governed by a democratically elected steering committee and organized by working groups (both those based on cultural or geographical origin and those working on specific themes). The activities focused on learning from each other and learning together. This led to new research on experiences of large-scale violence, personal and cultural significance of migration and communication of memories. At the same time, MLS generated dialogic work on memory and identity, not only at the individual level but also within and between the various participating groups. Together, this both highlighted and contributed to the development of Montreal as an identity and shared domicile.

Steven High is a historian with a strong interest in cross-border working class studies, migration, community engaging research, and ethics and methodology for oral and public history. His research has touched on deindustrialization and the post-industrial transformation of North American cities. Within MLS, High was involved in producing 500 life stories translated as digital stories, radio programs, audio walks, art installations, a museum exhibition, educational material and a number of theatrical performances. He co-edited Remembering Mass-Violence (UTP, 2013), edited Beyond Testimony and Trauma (UBC, 2015) and authored Oral History at the Crossroads (UBC, 2014). He has also co-authored Going Public: The Art of Participatory Practice and is co-editor of an upcoming Routledge Handbook on Place and Memory.

The lecture is an open part of the Sharing Authority: Research as Sustained Dialogue workshop organized by the Institute for Studies in Malmö’s History (IMH) and the Museum of Movements. With this workshop we will start to recreate and adapt MLS together with civil society organizations in Malmö.

Questions? Write to: robert.mohammadi@mau.se