Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv

Publication Type:
report
Date Issued:
2010
Authors:
Rebecka Forssell , Carina Listerborn , Mats Andersson
Publisher:
Malmö högskola
Language:
swe
ISBN:
978-91-7104-360-3
Abstract:

Boverket fick hösten 2008 i uppgift av regeringen att tillsammans med länsstyrelserna stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Utförandet av regeringsuppdragets samt upplevda effekter av satsningen har utvärderats av Malmö högskola. Genom dokumentstudier och intervjuer med projektgrupp, rådsgrupp, kontaktpersoner på länsstyrelserna samt några av de stödbeviljade projekten har slutsatser kunnat dras. Karaktäristiskt för uppdraget är att det har genomförts under tidspressade former samtidigt som det inkomna regeringsuppdraget lämnade stora utrymmen för tolkning. Uppdraget kom inte via regleringsbrev vilket påverkade möjligheterna att organisera projektet då mycket personal inom Boverket redan hade färdig tjänsteplanering för den närmsta perioden. Den inledande tiden, när uppdraget skulle tolkas och projekteras, skedde därför under snabba former. I samarbete med länsstyrelserna lyckades ändå Boverket att ta fram en struktur för hur uppdraget skulle utföras. Mycket talar dock för att de snabba processer som föranlett uppdraget har påverkat dess resultat. En viktig del av uppdraget är att stödberättigade aktörer1 har kunnat söka medel för att genomföra åtgärder som ökar tryggheten i städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv. Flera aktörer har fått medel genom regeringsuppdraget och flera projekt har genomförts i landet. Utvärderingen tyder dock på att jämställdhetskopplingen i en del av de stödbeviljade projekten är svag. När jämställdhetskopplingen är svag och kvinnors utsatthet i den offentliga miljön inte lyfts fram tenderar projekten att likna traditionella trygghetssatsningar. Ytterligare dras slutsatsen i utvärderingen att de stödbeviljade projekten behövt mer styrning och riktlinjer. Med anledning av den tidspress som följt uppdraget har det varit problematiskt att ge de stödbeviljade projekten input som ökat styrningen av projekten men också input som lett till högre grad av kunskapsutveckling om hur kvinnors upplevda otrygghet i den offentliga miljön bör angripas. Trots tidspress och ett svårtolkat uppdrag har Boverket och länsstyrelserna lyckats genomföra uppdraget. Engagemanget för uppdraget har varit stort hos båda myndigheter. Boverket och länsstyrelserna har nått ut med uppdraget, och på bred front i landet har en ökad uppmärksamhet getts åt frågor som rör kvinnors upplevda otrygghet i den offentliga miljön.

Keywords:
trygghet stadsplanering jämställdhet Boverket utvärdering